دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان شرقی و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16737 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
16756 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16774 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16790 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16799 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16811 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16816 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16851 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16870 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16892 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16914 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16918 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16926 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16935 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16951 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16965 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16967 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16988 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16989 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16990 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16972 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16986 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17034 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17053 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17069 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17078 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17086 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17097 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17109 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17101 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17131 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17151 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17169 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17180 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17188 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17201 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17205 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17248 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17256 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17268 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17271 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17277 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17298 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17314 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17319 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17328 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17330 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز