دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16727 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه
17022 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17023 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17024 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17025 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول