دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اراک و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16729 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16784 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16843 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16921 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17026 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17073 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17123 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17174 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17245 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17265 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17294 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17315 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول