دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه خلیج فارس - بوشهر و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16745 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16794 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16859 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16930 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17041 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17081 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17139 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17183 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17283 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17288 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول