دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه زنجان و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16750 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16796 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16863 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16901 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16932 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16956 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17046 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17083 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17144 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17185 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17253 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17305 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17321 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول