دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه ارومیه و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16730 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16785 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16844 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
16922 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16971 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17027 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17074 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17124 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17175 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17204 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17246 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17266 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17295 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17316 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول