دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه بوعلی سینا - همدان و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16734 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16789 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16848 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16925 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17031 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17077 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17179 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17247 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17267 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول