دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17282 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17283 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17284 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17285 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17286 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17287 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17288 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17289 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17290 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17291 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17292 پرديس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17293 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه