دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17334 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 35 نفر نیمه اول
17338 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17344 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17345 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17347 روزانه دانشگاه تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17355 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17358 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17365 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17367 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17372 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17373 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
17391 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17396 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17397 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17398 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17401 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17404 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17417 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17418 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17426 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17438 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17442 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17447 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17452 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17466 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17476 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17478 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17483 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
17484 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17487 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17488 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17489 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17490 روزانه دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17496 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17511 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17512 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17513 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17515 روزانه دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17516 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17523 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17527 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17528 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17529 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17532 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17543 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17545 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17546 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17549 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17551 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17552 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17553 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17555 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17556 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17559 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17562 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17563 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17564 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17565 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17569 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
17581 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17583 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17584 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17588 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
17591 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17592 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17597 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17599 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17602 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17603 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17619 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17621 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17631 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17635 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17645 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
17648 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17651 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17654 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17664 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17669 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17670 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17674 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17675 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17678 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17679 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17681 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17683 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17692 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17693 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17697 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17706 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17707 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17710 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17712 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17715 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17719 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17726 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17784 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17785 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17792 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17795 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17801 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17802 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17805 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17806 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17808 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17811 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17729 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17731 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17732 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17735 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17742 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17750 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17751 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17756 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17758 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17759 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17763 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17764 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17765 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17766 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و انرژی و فیزیک
17768 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17770 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17772 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17774 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17776 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17778 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17815 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه