دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان زنجان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17343 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17352 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17470 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17473 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17510 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17519 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17574 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17595 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17666 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17695 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17721 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17807 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17809 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول