دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17351 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17353 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17369 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17402 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17421 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17427 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17444 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17454 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17472 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17474 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17497 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17520 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17573 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17576 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17596 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17605 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17622 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17636 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17650 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17656 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17667 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17684 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17696 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17722 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17730 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17736 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17749 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17752 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17755 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه