دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خوزستان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17359 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17366 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17399 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17448 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17524 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17787 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17733 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه