دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17337 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17364 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17371 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17377 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17425 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17429 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17451 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17458 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17505 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17542 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17547 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گداخت هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17548 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17568 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17577 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17587 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17601 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17607 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17634 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17637 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17653 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17658 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17689 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17705 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17708 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گداخت هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17709 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17718 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17723 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17800 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17771 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17780 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه