دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گلستان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17380 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17430 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17480 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17500 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17608 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17638 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17671 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17685 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.