دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان غربی و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17336 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17363 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17411 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17437 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17504 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17567 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17586 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17644 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17688 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17717 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17781 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17782 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17727 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17734 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17761 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه