دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کردستان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17378 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17379 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار) کردستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17459 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17499 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17536 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17737 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه