دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان فارس و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17361 روزانه دانشگاه شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17370 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17450 روزانه دانشگاه شیراز فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17477 روزانه دانشگاه شیراز فارس نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17495 روزانه دانشگاه شیراز فارس گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17526 روزانه دانشگاه شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17530 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17544 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17550 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17554 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17788 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17794 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17803 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17813 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17769 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17773 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17775 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه