دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17348 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17374 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17386 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17419 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17434 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17443 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17456 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17464 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17533 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17582 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17593 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17613 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17632 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17641 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17649 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17662 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17786 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17793 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17796 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17797 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17812 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17814 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول