دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17334 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 35 نفر نیمه اول
17335 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17336 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17337 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17338 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17339 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17340 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17341 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17342 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17343 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17344 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17345 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17346 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17347 روزانه دانشگاه تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17348 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17349 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17350 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17351 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17352 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17353 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17354 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17355 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17356 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17357 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17358 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17359 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17360 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17361 روزانه دانشگاه شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17362 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17363 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17364 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17365 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17366 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17367 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17368 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17369 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17370 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17371 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17372 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17373 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
17374 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17375 روزانه دانشگاه قم قم ماده چگال آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
17376 روزانه دانشگاه قم قم ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17377 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17378 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17379 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار) کردستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17380 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17381 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17382 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17383 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17384 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17385 روزانه دانشگاه ملایر همدان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17386 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17387 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17388 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17389 روزانه دانشگاه یزد یزد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17390 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17391 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17392 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17393 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17394 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17395 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17396 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17397 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17398 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17399 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17400 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17401 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17402 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17403 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17404 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17406 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17407 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17408 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17409 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17410 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17411 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17412 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17413 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17414 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17415 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17416 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17417 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17418 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17419 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17420 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17421 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17422 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17423 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17424 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17425 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17426 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17427 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17429 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17430 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17431 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17432 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17433 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17434 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17435 روزانه دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17436 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17437 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17438 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17439 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17440 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17441 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17442 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17443 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17444 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17445 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17446 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17447 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17448 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17449 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17450 روزانه دانشگاه شیراز فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17451 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17452 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17453 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17454 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17455 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17456 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17457 روزانه دانشگاه قم قم ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17458 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17459 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17460 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17461 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17462 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17463 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17464 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17465 روزانه دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17466 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17467 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17468 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17469 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17470 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17471 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17472 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17473 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17474 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17475 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17476 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17477 روزانه دانشگاه شیراز فارس نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17478 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17480 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17481 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17483 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
17484 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17485 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17486 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17487 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17488 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17489 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17490 روزانه دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17491 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17492 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17494 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17495 روزانه دانشگاه شیراز فارس گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17496 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17497 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17498 روزانه دانشگاه قم قم گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي مرد 9 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17499 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17500 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17501 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17502 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17503 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17504 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17505 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17506 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17507 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17508 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17509 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17510 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17511 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17512 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17513 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17514 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17515 روزانه دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17516 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17517 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17518 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17519 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17520 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17521 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17522 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17523 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17524 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17525 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17526 روزانه دانشگاه شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17527 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17528 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17529 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17530 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17531 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17532 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17533 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17534 روزانه دانشگاه قم قم اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي مرد 11 نفر نیمه اول فقط مرد
17535 روزانه دانشگاه قم قم اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17536 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17537 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17538 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17539 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17540 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17541 روزانه دانشگاه یزد یزد اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17542 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17543 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17544 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17545 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17546 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17547 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گداخت هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17548 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17549 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17550 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17551 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17552 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17553 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17554 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17555 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17556 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17557 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17558 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17559 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17560 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17561 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17562 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17563 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17564 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17565 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17566 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17567 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17568 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17569 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
17570 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17571 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17572 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17573 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17574 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17575 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17576 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17577 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17578 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17579 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17580 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17581 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17582 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17583 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش