دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17584 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17585 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17586 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17587 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17588 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
17589 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17590 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17591 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17592 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17593 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17594 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17595 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17596 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17597 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17598 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17599 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17600 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17601 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17602 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17603 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17604 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17605 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17607 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17608 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17609 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17610 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17611 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17612 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17613 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17614 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17615 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17616 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17617 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17619 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17620 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17621 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17622 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17623 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17625 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17626 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17627 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17628 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17629 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17630 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17631 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17632 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17633 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17634 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17635 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17636 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17637 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17638 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17639 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17640 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17641 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17642 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17643 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17644 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17645 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
17646 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17647 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17648 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17649 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17650 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17651 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17652 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17653 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17654 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17655 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17656 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17657 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17658 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17659 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17660 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17661 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17662 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17663 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17664 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17665 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17666 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17667 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17668 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17669 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17670 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17671 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17672 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17673 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17674 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17675 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17676 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17677 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17678 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17679 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17680 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17681 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17682 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17683 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17684 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17685 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17686 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17687 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17688 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17689 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17690 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17691 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17692 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17693 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17694 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17695 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17696 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17697 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17698 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17702 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17703 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17704 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17705 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17706 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17707 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17708 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گداخت هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17709 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17710 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17711 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17712 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17713 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17714 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17715 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17716 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17717 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17718 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17719 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17720 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17721 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17722 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17723 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17724 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17725 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17726 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول