دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17781 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17782 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17783 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17784 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17785 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17786 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17787 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17788 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17789 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17790 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17791 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17792 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17793 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17794 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17795 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17796 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17797 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17798 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17799 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17800 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17801 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17802 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17803 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17804 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17805 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17806 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17807 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17808 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17809 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17810 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17811 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17812 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17813 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول