دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اراک و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17335 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17390 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17410 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17436 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17503 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17566 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17585 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17616 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17628 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17643 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17687 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17716 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول