دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17384 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17408 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17433 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17463 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17612 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17626 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17640 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17661 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول