دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه سمنان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17353 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17444 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17474 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17520 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17596 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17650 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17667 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17696 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17730 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17749 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17755 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه