دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17369 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17402 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17427 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17454 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17497 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17576 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17605 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17622 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17636 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17656 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17684 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17722 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17736 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17752 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.