دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه قم و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17375 روزانه دانشگاه قم قم ماده چگال آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
17376 روزانه دانشگاه قم قم ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17457 روزانه دانشگاه قم قم ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17498 روزانه دانشگاه قم قم گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي مرد 9 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17534 روزانه دانشگاه قم قم اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي مرد 11 نفر نیمه اول فقط مرد
17535 روزانه دانشگاه قم قم اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن