دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه کاشان و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17377 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17429 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17458 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17577 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17607 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17637 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17658 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17723 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17780 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه