دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه لرستان - خرم آباد و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17382 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17461 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17481 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17538 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17578 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17610 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17659 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17672 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17703 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17724 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17753 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه