دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه مازندران - بابلسر و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17383 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17407 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17432 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17462 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17502 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17561 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17579 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17611 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17625 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17639 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17660 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17673 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17686 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17714 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فناوری پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17725 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17739 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17743 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17747 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17754 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17757 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17760 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه