دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17338 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17391 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17438 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17466 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17483 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
17569 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
17588 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
17645 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
17664 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17674 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17719 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن