دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه یزد و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17389 روزانه دانشگاه یزد یزد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17409 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17435 روزانه دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17465 روزانه دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17541 روزانه دانشگاه یزد یزد اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17615 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17627 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17642 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17663 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17704 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17744 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17748 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17767 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه