دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17853 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17854 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17855 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17856 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17857 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17858 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17859 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17860 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17861 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17862 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17863 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17864 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده فناوری زیستی
17865 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17866 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17867 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17868 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17869 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17870 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17871 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17872 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17873 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17874 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17875 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17876 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17877 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17878 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17879 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17880 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17881 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17882 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17883 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17884 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17885 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17886 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17887 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17888 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17889 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17890 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17891 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17892 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17893 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17894 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان واقع در اصفهان
17895 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17896 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17897 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17898 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران اخلاق زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه ابن سینا
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17899 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17900 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17901 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17902 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17903 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17904 روزانه دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17905 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17906 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17907 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17908 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17909 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17910 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17911 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17912 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17913 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17914 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17915 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17916 روزانه دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17917 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17918 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17919 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17921 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17922 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17923 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17924 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17925 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17926 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17927 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17935 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17928 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17929 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17930 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17931 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17932 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17933 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17934 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17936 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17937 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17938 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17939 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17940 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17941 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17942 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17943 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17944 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
17945 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17946 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17947 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17948 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17949 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17950 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17951 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17952 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17953 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17954 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17955 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17956 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17957 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17958 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17959 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی گرایش بیوسیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17960 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17961 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17962 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17963 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17964 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17965 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17966 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17967 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17968 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17969 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17970 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17971 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17972 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17973 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17974 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17975 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی گرایش بیوسیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17976 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17977 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17978 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17979 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17980 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17981 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17982 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17983 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17984 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17985 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17986 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17987 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17988 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17989 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17990 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17991 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17992 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17993 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17994 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17995 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17996 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17997 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17998 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17999 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18000 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18001 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18002 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18003 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18005 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18006 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18007 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18008 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18009 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18010 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18011 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18012 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18013 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18014 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18015 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18016 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18017 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18018 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18019 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18020 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18021 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18022 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18023 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18024 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18025 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18026 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18027 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18028 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18029 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18030 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18031 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18032 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18033 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18034 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18035 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18036 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18037 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18038 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18039 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18040 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18046 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18047 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18048 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18049 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18050 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18041 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18042 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18043 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18044 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18045 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18051 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18052 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18053 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18054 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18055 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18056 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18057 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18058 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18059 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
18060 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18061 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18062 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18063 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
18066 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18067 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18064 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18065 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18068 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18069 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
18070 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18071 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18072 روزانه دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18073 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18074 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18075 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18076 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18077 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18078 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
18079 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18080 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
18081 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18082 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18083 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18084 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18085 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
18088 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18087 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18089 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان واقع در اصفهان
18091 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18092 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18093 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18094 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18095 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18096 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18097 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18098 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18099 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18100 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18101 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18102 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - زیست فناوری صنعت و محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18103 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18104 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
کد ضریب 9 - آموزش زیست شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18105 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
18106 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
کد ضریب 10 - نانو بیوممتیک (نانوزیست الهام)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18107 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18108 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین