دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17855 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17856 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17869 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17870 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17871 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17872 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17875 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17884 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17885 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17889 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17890 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17891 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17898 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران اخلاق زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه ابن سینا
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17902 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17903 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17904 روزانه دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17910 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17916 روزانه دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17924 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17927 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17935 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17929 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17933 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17937 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17944 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
17947 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17949 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17956 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17959 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی گرایش بیوسیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17960 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17961 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17964 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17968 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17973 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17975 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی گرایش بیوسیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17976 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17977 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17980 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17982 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17999 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18003 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18005 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18013 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18027 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18029 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18034 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18047 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18042 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18044 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18053 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18056 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18057 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18058 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18059 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
18060 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18062 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18063 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
18065 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18069 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
18071 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18073 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18075 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18078 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
18080 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
18081 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18083 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18084 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
18088 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18087 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18089 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18095 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - زیست فناوری صنعت و محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18103 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18104 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
کد ضریب 9 - آموزش زیست شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18105 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
18106 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
کد ضریب 10 - نانو بیوممتیک (نانوزیست الهام)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18107 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18108 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین