دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17853 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17868 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17873 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17883 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17894 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان واقع در اصفهان
17896 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17897 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17900 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17918 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17936 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17942 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17943 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17953 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17963 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17970 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17984 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17990 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17991 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17998 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18018 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18026 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18037 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18046 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18052 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18068 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18079 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان واقع در اصفهان
18093 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول