دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان یزد و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17892 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17915 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17926 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17938 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18050 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18067 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول