دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان شرقی و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17854 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17860 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17874 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17879 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17886 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17901 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17914 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17919 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17925 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17928 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17940 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17946 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17954 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17966 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17971 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17979 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17981 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17989 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17993 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18000 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18015 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18028 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18035 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18041 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18051 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18054 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18061 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18064 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18077 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18085 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18091 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول