دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17857 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17863 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17864 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده فناوری زیستی
17876 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17895 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17951 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17988 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17995 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18006 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18017 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18030 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18036 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18048 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18076 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول