دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17873 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17874 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17875 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17876 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17877 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17878 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17879 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17880 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17881 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17882 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17883 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17884 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17885 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17917 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17918 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17919 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17921 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17922 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17923 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17924 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17925 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17926 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17927 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17963 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17964 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17965 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17966 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17967 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17968 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17969 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17970 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17971 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17972 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17973 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17974 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17975 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی گرایش بیوسیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17976 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17977 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17978 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18024 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18025 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18026 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18027 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18028 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18029 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18030 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18031 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18032 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18033 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18034 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18035 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18036 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18037 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18038 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18039 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18040 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18060 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
18061 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18062 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18063 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18079 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18080 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
18081 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18082 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18083 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18084 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18085 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18099 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18100 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18101 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - زیست فناوری صنعت و محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18104 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
کد ضریب 10 - نانو بیوممتیک (نانوزیست الهام)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18108 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین