دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17935 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18046 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18047 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18048 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18049 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18050 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18066 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18067 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18088 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول