دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1206 - مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17891 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17892 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17893 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17894 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان واقع در اصفهان
17895 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17896 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17897 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریززیست فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17898 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران اخلاق زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه ابن سینا
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17936 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17937 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17938 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17939 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17940 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17941 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17942 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17984 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17985 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17986 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17987 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17988 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17989 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17990 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبهای بیماریزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17991 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17992 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17993 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17994 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17995 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18051 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18052 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - زیست فناوری میکروبی و ملکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18089 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان واقع در اصفهان
18091 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18092 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18093 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول