دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - ژنتیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17899 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17900 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17901 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17902 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17903 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17904 روزانه دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17905 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17906 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17907 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17908 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17909 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17910 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17911 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17912 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17913 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17914 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17915 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17916 روزانه دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17917 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17918 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17919 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17921 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17922 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17923 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17924 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17925 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17926 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17927 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17935 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17928 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17929 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17930 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17931 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17932 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17933 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17934 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17936 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
17937 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17938 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17939 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17940 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17941 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17942 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول