دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1207 - آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18109 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18110 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
18111 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18112 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18113 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
18114 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18115 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18116 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18117 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18118 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18119 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18120 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18121 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18122 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
18123 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18124 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18125 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18126 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18127 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18128 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18129 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18130 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18131 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18132 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
18133 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18134 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18135 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18136 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18137 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18138 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18139 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18140 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18141 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18142 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18143 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
18144 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18145 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18146 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18147 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18148 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18150 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18151 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18152 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18153 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علم داده ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18154 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18155 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18156 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18157 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18158 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18159 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18160 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18161 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18162 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18163 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18164 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18165 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18166 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18167 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18168 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18169 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18170 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18171 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18172 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18173 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18174 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18175 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18176 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18177 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
18178 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18179 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18180 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18182 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18183 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18184 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18196 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18197 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18198 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18199 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18200 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18201 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18185 مجازي دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18202 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18203 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18204 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18205 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18206 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18207 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18186 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18187 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18188 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
18189 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18190 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18191 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18192 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18193 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18194 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18195 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18208 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18209 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18210 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول