دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1207 - آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18109 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18144 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18154 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18178 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18186 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه