دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1207 - آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18109 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18110 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
18111 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18112 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18113 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
18114 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18115 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18116 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18117 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18118 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18119 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18120 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18121 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18122 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
18123 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18124 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18125 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18126 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18127 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18128 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18129 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18130 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18131 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18132 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
18133 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18134 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18135 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18136 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18137 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18138 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18139 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18140 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18141 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18142 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18143 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
18144 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18145 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18146 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18147 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18148 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18150 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18151 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18152 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18153 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علم داده ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.