دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18259 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18317 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18360 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18463 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18473 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18584 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18624 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18669 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18691 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18701 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18712 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18720 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18766 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18777 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول