دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مرکزی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18216 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18242 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18273 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18330 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18342 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18375 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18403 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18432 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18438 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18502 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18534 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18542 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18555 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18593 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18641 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18676 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18754 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18770 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - محاسبات نرم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول