دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان جنوبی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18223 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18281 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18549 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18597 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18735 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18756 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - رمز و کد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18789 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول