دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان فارس و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18241 روزانه دانشگاه شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18287 روزانه دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18301 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18306 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18410 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18498 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18510 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18523 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18527 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18570 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18575 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18611 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18616 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18637 روزانه دانشگاه شیراز فارس معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18731 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18739 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18744 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور