دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18486 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18487 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18488 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18489 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18490 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18491 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18492 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18493 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18494 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18495 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18496 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18497 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18498 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18499 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18500 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18501 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18502 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18505 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18506 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18507 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18508 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18509 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18510 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18511 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18512 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18513 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18514 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18515 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18516 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18517 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18725 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18726 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18727 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18728 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18729 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18730 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18731 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18732 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18733 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18734 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18735 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18736 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18737 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18738 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18739 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18782 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - آموزش ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18823 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول