دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه ریاضی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ریاضی کاربردی و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول